Programy
Programy

Ubezpieczenie biurowców

Oferujemy kompleksową obsługę przy ubezpieczaniu biurowców
 • Dopasowujemy program ubezpieczeniowy do wymagań branży

 

Ubezpieczenie budynków wraz z elementami stałymi i pełnym wyposażeniem to jeden z ważniejszych elementów w programie ubezpieczenia biurowców. Proponujemy zawarcie ubezpieczenia na bazie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk. W przeciwieństwie do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych, które wymienia i definiuje konkretne zdarzenia objęte ochroną ubezpieczeniową (np. pożar, deszcz nawalny etc), ubezpieczenie od wszystkich ryzyk nie wylicza konkretnych zdarzeń, działa „na wszystkie ryzyka" za wyjątkiem ściśle określonych wyłączeń. Ubezpieczenie to zatem jest szersze i pokrywa także zdarzenia, które trudno z góry przewidzieć (np. zniszczenie elementów stałych budynku podczas wnoszenia mebli do jednego z biur). Przy zawieraniu ubezpieczenia należy zwrócić uwagę na wprowadzenie odpowiednich limitów na stłuczenie szyb, ryzyko terroryzmu, zamieszki i strajki (w zależności od lokalizacji biurowca), katastrofę budowlaną, czy prowadzone prace remontowo – budowlane. W przypadku sprzętu elektronicznego (np. serwery, centrale telekomunikacyjne, elektronika systemów dostępu do poszczególnych pomieszczeń) proponujemy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, które jest dedykowane do tego rodzaju urządzeń i uwzględnia ich specyfikę (np. przepięcia, przetężenia, upadki, błędy w obsłudze). Ubezpieczenie biurowców można rozszerzyć o ubezpieczenie maszyn od awarii (chodzi o elektryczne i mechaniczne awarie). Warto do programu włączyć ubezpieczenie utraty zysku lub bardziej dostosowane do branży  ubezpieczenie utraty czynszu, które w przypadku szkody w majątku pokryje utracone zyski i koszty stałe czy utracone planowane czynsze z tytułu najmu lokali pomniejszone o koszty zmienne. W przypadku rozszerzenia ochrony o ubezpieczenie maszyn od awarii, warto włączyć do programu ubezpieczenie utraty zysku/ nieosiągniętych przychodów z czynszu na skutek awarii maszyn.

 

W programie ubezpieczeniowym dla biurowców istotne jest również ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania/użytkowania mienia. Powinno ono uwzględniać działalność związaną z posiadaniem, zarządzaniem i administrowaniem budynkiem, czy wynajmem lokali. Jeśli wykonywane są jeszcze jakieś czynności/rodzaje działalności, należy je osobno włączyć do zakresu ubezpieczenia. Przy ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej należy zastanowić się, kto powinien zostać włączony do ubezpieczenia, np. podwykonawcy oraz zbadać, za co faktycznie ubezpieczający, jak i poszczególni ubezpieczeni ponoszą odpowiedzialność.

 

Warto również dokupić opcję odpowiedzialności cywilnej pracodawcy za wypadki przy pracy, gdzie ubezpieczyciel w razie powstania wypadku przy pracy, za który  pracodawca ponosi odpowiedzialność, zwróci poniesione koszty, jak i wypłaci odszkodowanie poszkodowanym pracownikom (dodatkowo ponad świadczenia z ZUS-u). Pozostałe elementy polisy odpowiedzialności cywilnej wymagają szczegółowej analizy potrzeb danego klienta.

 

Dla członków zarządu proponujemy również ubezpieczenie członków zarządu spółki, które chroni menedżerów m.in. w sytuacji popełnienia błędu w związku z zarządzaniem spółką czy postawienia zarządowi zarzutu o działanie na szkodę spółki.

 

 • Negocjujemy stawki i zakres ochrony ubezpieczeniowej z różnymi towarzystwami ubezpieczeniowymi
 • Przygotowujemy ofertę składającą się z następujących części
  • porównanie finansowe,
  • opis otrzymanych najlepszych ofert obejmujący: stawki, składki, zniżki i opcje dodatkowe,
  • pisemne rekomendacje uwzględniające różnice w poszczególnych ofertach oraz wskazanie naszym zdaniem najlepszej oferty,
 • Nadzorujemy terminy kończących się polis
 • Zgłaszamy do ubezpieczenia
 • Dostarczamy polisy i certyfikaty pod wskazany adres
 • Monitorujemy system płatności składek i rat składek
 • Ustalamy procedury likwidacji szkód (doprecyzowanie informacji/dopasowanie procedury likwidacji z etapu negocjacji)
 • Pomagamy w likwidacji szkód
 • Piszemy odwołania w przypadku odmów lub zaniżenia wypłat odszkodowania
© 2011 Adler Brokers Group Sp. z o.o. Mapa serwisu Zastrzeżenia prawne
Powered by: Avrio Interactive