Programy
Programy

Ubezpieczenie elektrowni wiatrowej

Przedsiębiorstwom posiadającym elektrownie wiatrowe / farmy wiatrowe oferujemy pełną gamę ubezpieczeń

Przy ubezpieczaniu elektrowni wiatrowej należy wziąć pod uwagę jej specyfikę, która decyduje o tym,   iż ubezpieczenie farmy wiatrowej różni się od ubezpieczeń stosowanych w innych branżach.

 

Ubezpieczenie elektrowni wiatrowej (turbin wiatrowych wraz infrastrukturą, w tym transformatorami, urządzeniami pomocniczymi, okablowaniem itp. ) można zawrzeć w różnych wariantach, począwszy od najprostszego – ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych (przykłady szkód:  1/ pożar turbiny na skutek uderzenia pioruna,  2/ silny wiatr uszkodził  łopatki w wielu turbinach,  3/ na skutek huraganu nastąpiło oderwanie się gondoli wirnika), z ewentualnym rozszerzeniem o ryzyko kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, aż do najszerszego zakresu ubezpieczenia - dedykowanego dla elektrowni wiatrowych, opartego na bazie od wszystkich ryzyk tzw. All Risks, uwzględniającego  zarówno różne ryzyka zewnętrzne takie jak np. pożar, uderzenie pioruna, silny wiatr, powódź, mróz, kradzież z włamaniem, dewastację i inne niewyłączone z zakresu ochrony,  jak i ryzyka wewnętrzne  m.in. awarie polegające na uszkodzeniu urządzenia na skutek np. błędów w obsłudze , braku czynnika smarującego, wadliwego zadziałania lub niezadziałania aparatury sterującej lub kontrolnej (przykład szkody:  z powodu problemu z systemem kontroli układu nachylenia turbina osiągnęła nadmierną prędkość – uszkodzeniu uległy gondola i łopatki wirnika), działania siły odśrodkowej  i innych zdarzeń.

W szczególności ten ostatni wariant ubezpieczenia pozwala uzyskać odszkodowanie w przypadku wielu szkód, które mogą się przydarzyć podczas eksploatacji farmy wiatrowej.

 

Ubezpieczenie może także objąć szkody wynikające z błędów projektowych, wad materiałowych lub wadliwego wykonania (przykłady szkód:  1/ wskutek nieprawidłowego skręcenia turbiny oderwał się wirnik i łopatki , 2/ uszkodzenie przekładni wskutek błędu projektowego).

 

Przy ubezpieczaniu elektrowni wiatrowej warto upewnić się, że ubezpieczenie zawiera dodatkowe limity np. na pokrycie kosztów akcji ratowniczej, utylizacji i odkażania gleby (przykład szkody: na skutek wycieku oleju z systemu uszczelnienia nastąpiło skażenie gleby), koszty wybudowania tymczasowych dróg, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, zabezpieczenia uratowanego mienia po szkodzie (łącznie z kosztami jego przetransporotwania), koszty odzyskanie danych i oprogramowania służących do sterowania elektrownią.

Biorąc pod uwagę protesty jakie towarzyszą czasami powstawaniu i funkcjonowaniu  farmy wiatrowej,  warto zastanowić się nad rozszerzeniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko zamieszek.

 

Dodatkowym ubezpieczeniem które jest komplementarne w stosunku do opisanych powyżej  jest ubezpieczenie utraty zysku / przerw w działalności. Ubezpieczenie to kompensuje utratę spodziewanego zysku brutto (w ujęciu ubezpieczeniowym) na skutek szkody, która jest objęta zakresem ochrony i która spowodowała przestój w produkcji energii elektrycznej i tym samym wstrzymanie sprzedaży energii elektrycznej.

 

Oprócz wyżej opisanych ubezpieczeń majątkowych, ważnym elementem kompleksowego ubezpieczenia elektrowni wiatrowej jest ubezpieczenie OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością (przykład szkody: wskutek zwarcia elektrycznego podczas obsługi turbiny pracownik doznał licznych oparzeń).

 

Na etapie budowy farmy wiatrowej, polecamy zawarcie ubezpieczenia budowy/montażu od wszystkich ryzyk, a także ubezpieczenie elementów elektrowni podczas transportu – tzw. ubezpieczenie cargo.

 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI - ODPOWIEMY NA TWOJE PYTANIA !

 


© 2011 Adler Brokers Group Sp. z o.o. Mapa serwisu Zastrzeżenia prawne
Powered by: Avrio Interactive